top of page

Latvija plāno reģenerācijas stacijas būvniecību.
Kas Tev par to jāzina?

Guntars Levics un mezs Dreilinos (2023)27.JPG
Sabiedriskās apspriešanas rezultātā koģenerācijas rūpnīcas projektam papildināts un pilnveidots Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums. 

Sabiedriskās apspriešanas rezultātā koģenerācijas rūpnīcas projektam papildināts un pilnveidots Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums. Projekta sabiedriskās apspriešanās gaitā bija vērojama liela aktivitāte. Proti, tiešsaistes aptaujā savu viedokli izteikuši vairāk nekā 1800 respondentu, sabiedriskās apspriedes laikā tika uzdoti vismaz 70 jautājumi, vēl pieci bija saņemti e-pastā rdf@environment.lv. Viedokli izteikušas vai jautājumus uzdevušas arī dažādas organizācijas: Veselības inspekcija, Valsts vides dienests, Satiksmes ministrija, RB Rail AS, AS Latvenergo, RD MVD u.c. Sabiedriskās apspriešanas ietvaros tika sniegtas 216 atbildes. Ziņojumā iekļauta sabiedrības viedokļa un attieksmes analīze, kas aptver saņemtos jautājumus un aptaujas rezultātus. Papildinātais ziņojums ir pieejams mājaslapā https://environment.lv sadaļā "Aktualitātes". Būtiskākie ĪVN papildinājumi: 1.Detalizētāks skaidrojums par vietas izvēli Izvēlētā vieta stacijas būvniecībai ir rūpnieciskās apbūves teritorija, līdz ar to ir īsāks pārvadājumu ceļš, kā arī ir pieslēgums Rīgas siltumapgādes tīklam. Iespējams nodrošināt transporta piebraukšanu, nešķērsojot blīvi apdzīvotas zonas. Nav ārpuskārtas ietekme uz apkaimes nekustamo īpašumu cenām. Plānotā rūpnīca atrastos pietiekamā attālumā no esošām un potenciāli dzīvojamajai apbūvei attīstāmām teritorijām, neradītu nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēku veselību, dzīves kvalitāti, kā arī nekustamo īpašumu cenām. 2.Pilnveidota gaisa monitorēšanas sistēma Visu iekārtas darbības laiku tiks veikti nepārtrauktie gaisa monitoringa mērījumi - kas ir vairāk nekā noteikts Eiropas Savienības un Latvijas normatīvos. Monitoringa rezultāti tiks attēloti tiešsaistē un būs pieejami uzraugošajai iestādei - Valsts vides dienestam, kā arī plašākai sabiedrībai. 3.Apzinātas iespējas apsaimniekot izdedžus un pelnus Pelni un izdedži var tikt izmantoti kā izejvielas citu materiālu ražošanai. Ir saņemti uzņēmumu apliecinājumi par apsaimniekošanas, t.sk. otrreizējas izmantošanas, iespējām, tāpēc tiks nodrošināta korekta un videi droša apsaimniekošana. 4.Papildu informācija par reģenerācijā izmantojamiem atkritumiem NAIK (no atkritumiem iegūts kurināmais) ir speciāli sagatavots kurināmais, kam par izejvielu kalpo sadzīves atkritumi, kas citādi nav pārstrādājami. Atkritumi, pirms nogādāšanas stacijā, tiek šķiroti, lai novērstu atkārtoti lietojamu atkritumu izmantošanu reģenerācijā. Kvalitātes testēšanu veiks neatkarīga akreditēta laboratorija, kas nodrošinās kontroli. 5.Sociālekonomiskās ietekmes uz Rīgas valstspilsētu analīze Izskatīta paredzētās darbības ietekme uz Rīgas valstspilsētas teritorijām, kas atrodas plānotā objekta tiešā tuvumā. Analīze norāda, ka paredzētā darbība neradīs būtisku ietekmi nedz uz esošajiem, nedz nākotnes Rīgas attīstības plāniem. 6.Precizēta informācija par sadzīves notekūdeņu apsaimniekošanu Notekūdeņi tiks savākti un atgriezti stacijas reģenerācijas iekārtā. Biomasas izmantošanas gadījumā - nodoti attīrīšanai notekūdeņu apsaimniekotājiem. 7.Gruntsūdens monitoringa programma SIA “Intergeo Baltic” sagatavojusi gruntsūdens monitoringa programmu, kas saskaņota ar Valsts vides dienestu. Kas notiks ar nekustamā īpašuma cenām? Nekustamo īpašumu aģentūra “Latio” veica pētījumu par koģenerācijas stacijas ietekmi uz nekustamā īpašuma (NĪ) cenām stacijas apkaimes teritorijā. Izmantotā metodoloģija balstīta starptautiskos pētījumos, zemesgrāmatas, Cenu bankas un Eurostat datos līdzīgiem objektiem Latvijā un statistiskajā analīzē. Pētījuma rezultātā secināts, ka koģenerācijas stacijas būvniecības ietekme uz apkaimes NĪ cenām ir nebūtiska un īslaicīga – tuvākajā apkaimē projektēšanas un būvniecības stadijā ietekme var svārstīties 0,2%-6% robežās. Uzsākot darbību, tuvumā esošo dzīvojamo NĪ tirgus cenas vidējā un ilgtermiņa perspektīvā netiks ietekmētas. Pētījuma slēdziens pievienots Ietekmes uz vidi ziņojumam. Kāds ir turpmākais projekta īstenošanas process? Vides pārraudzības valsts birojs turpinās izvērtēs iesniegto IVN ziņojumu atbilstoši ietekmes uz vidi novērtējuma procedūrai un sniegs savu atzinumu par sagatavoto dokumentu un tajā iekļautajiem vērtējumiem.

apkure-tec-termoelektrostacija-elektriba-energetika-53690313.jpeg

Lielākā daļa jeb 71% iedzīvotāju uzskata, ka Latvijai jākļūst energoneatkarīgai, secināts aptaujā.

13657141t1h80af.jpeg

“Ar sabiedrību ir jārunā pietiekami atklāti. Mēs gribam būt energodroši,” diskusijās par Latvijas enerģētisko drošību un neatkarību norādījis Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks enerģētikas jautājumos Edijs Šaicāns.

Kaudze2_6-800x534.jpeg

Latvijā 74% iedzīvotāju uzskata, ka valstī nepietiekami efektīvi pārstrādā atkritumus, liecina pētījums.

windmill-g3c8d27509_1920.jpeg

Mūsu skandināvu kaimiņi ir mums krietni priekšā, un viņu pieredze liecina, ka tas, kas vieniem ir atkritumi, citiem ir izejviela.

Image by OCG Saving The Ocean

Vai sadzīves atkritumi, ko ikdienā izmetam ārā, varētu veicināt Latvijas enerģētisko neatkarību? Diskusijās par to, kā risināt pašreizējās grūtības, ar ko saskaramies enerģētikā, iezīmējas jauns potenciāls risinājums – izmantot atkritumus.

timthumb.jpeg

“Atkritumi ir problēma, un tā nepazudīs. Kāpēc Latvija, nebūdama viena no pasaules bagātākajām valstīm, neizmanto šo resursu enerģijas ražošanai?”

Tev radās jautājums? Raksti mums!

Paldies! Tavs Jautājums ir pieņemts.

bottom of page